Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 maart 2015

D66 Gemert-Bakel & Laarbeek en de provinciale verkiezingen

noord-brabant

Deirdre DiesveldDeirdre Diesveld – Kandidaat D66 Gemert-Bakel

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant. Deze verkiezingen staan niet erg in de belangstelling, maar zijn toch uitermate belangrijk. De provincie heeft belangrijke taken op het gebied van economie, infrastructuur, buitengebied, mobiliteit, cultuur, bestemmingsplannen, toezicht op de gemeentelijke financiën. Ook niet onbelangrijk; de leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Dus alle reden voor u om te gaan stemmen. Hieronder een samenvatting van enkele van de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van D66.

Innovatie

D66 ziet creativiteit en innovatie als de pijlers van de Brabantse economie. D66 kiest daarom voor het creëren van experimenteerruimte voor bedrijven die activiteiten willen ontplooien waarvoor de regelgeving geen antwoord biedt. D66 wil dat de provincie meer doet om banen te creëren. Daarom moet een deel van de Essent gelden geïnvesteerd worden in de regionale economie. D66 wil dat Brabant dé provincie is waar deze bedrijven een thuis vinden.
De provincie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie bij het versnellen van de overgang van de op fossiele brandstof gebaseerde economie naar de circulaire economie. De circulaire economie vergt een radicale aanpassing van productie, gebruik en verwerking van producten.

Kwaliteit van het landelijk gebied

Voor D66 staat het beschermen van de volksgezondheid op de eerste plaats. Bestuurders moeten de mogelijkheid krijgen om gezondheidsrisico’s van bedrijven in besluitvorming mee te nemen. D66 ziet mestverwerking als een industriële activiteit die alleen op (agrarische) bedrijventerreinen kan plaatsvinden. Hierbij wil D66 bedrijven stimuleren die reststromen het meest optimaal weer als grondstoffen weten in te zetten (sluiten van kringlopen).
Om de verbinding tussen inwoners en agrariërs verder te versterken, moet de provincie voldoende ruimte bieden voor boerderijwinkels, zorgboerderijen, voedselcoöperaties en kleinschalige recreatie. Brabant is een provincie met een lange traditie in de productie van voedsel. D66 is daar trots op en wil dat die traditie meer uitgedragen wordt.

Landbouw

D66 vindt dat agrarische ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling, landschappelijke kwaliteit, natuur en biodiversiteit van het platteland. De agrarische activiteiten moeten passen bij het karakter van het gebied, innovatief en zonder overlast voor omwonenden.
De Brabantse agrarische sector staat op een keerpunt, is toe aan verandering en vooruitgang. D66 wil dit faciliteren. Heldere kaders op het gebied van milieu en volksgezondheid zijn uitgangspunt, daarbinnen moet vrijheid voor ondernemen bestaan. D66 vertrouwt op de eigen kracht van ondernemers: zij weten het best in welke richting de sector moet gaan. D66 wil waar mogelijk onnodige regelgeving uit de weg nemen.

Energie

Toekomstige generaties moeten verzekerd zijn van voldoende energie. Daarvoor is de transitie naar duurzame energie noodzakelijk. De provincie moet actief ruimte maken voor het realiseren van duurzame (decentrale) energieopwekking. D66 wil dat de provincie een programma opstelt dat energiegebruik in woningen en andere gebouwen reduceert. En dat de provincie de regie voert en de bronnen van warmte en koude inventariseert en communiceert. D66 heeft veel waardering voor het werk van koplopergemeenten, energiecoöperaties en andere initiatieven

Mobiliteit en bereikbaarheid

D66 vindt dat de provincie een toegevoegde waarde heeft doordat ze het overzicht heeft op de regionale verkeers- en vervoerssituatie. D66 kiest voor:

  • snelle, veilige fietsverbindingen met weinig verkeerslichten;
  • frequent openbaar vervoer op drukke trajecten;
  • openbaar vervoer op maat in het landelijk gebied;
  • schone bussen, waarbij we de brandstofkeuze aan de vervoerder laten;
  • bundelen van goederenvervoer voor de stad op overslagplaatsen;
  • meer vervoer over water, spoor en in buisleidingen.

D66 wil dit verbeteren door betere afstemming van vliegverkeer, treinen, bussen binnen steden en kernen en tussen steden en kernen en voorzieningen om de fiets te parkeren. Met het oog op volksgezondheid en veilig verkeer wil D66 op provinciale wegen in principe de maximum snelheid van 80 km/uur handhaven

Erfgoed

D66 vindt dat de provincie een visie moet ontwikkelen over wat de moeite van het behouden waard is. Op die manier kunnen we scherpe keuzes maken in te bewaren en te ontwikkelen erfgoed zoals monumenten voor de toekomst.
D66 wil dat Brabant een open visie houdt en iedereen in de samenleving respecteert en betrekt. Bovendien wil D66 dat het gesprek over ‘Het Nieuwste Brabant’ nadrukkelijk wordt verbreed naar de vele groepen die nu niet aan bod komen.