Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 juli 2018

Jenaplanschool De Pandelaar en het zwembad

Jenaplanschool De Pandelaar krijgt alsnog uitbreiding.

In de commissievergaderingen van 17 mei en 14 juni is De Pandelaar aan de orde geweest en heeft de wethouder de toezegging gedaan dat het in de gemeenteraad van 5 juli wordt behandeld. We zijn blij dat op het nippertje besloten is om dit punt alsnog op de agenda te plaatsen.
De kwaliteit van het onderwijs door De Pandelaar wordt kennelijk zodanig gewaardeerd dat dit resulteert in veel aanmeldingen en instroom, waardoor uitbreiding van de school absoluut noodzakelijk is. De gemeente gaat voor de beoordeling hiervan nog steeds uit van de Pronexus prognoses, terwijl de daadwerkelijke cijfers van de leerlingenaantallen aanzienlijk hoger liggen. Voor ons is dat moeilijk te begrijpen, onacceptabel en ook de reden om een initiatiefvoorstel voor te bereiden voor het geval het college de aanvraag zou afwijzen. De daadwerkelijke aantallen rechtvaardigen immers uitbreiding van de ruimte voor De Pandelaar.
Met de huur van het naastgelegen pand, is een praktische en passende oplossing gevonden voor zowel De Pandelaar als Kinderdagverblijf De Ontdekking. De samenwerking met De Ontdekking kan hiermee in stand blijven en worden uitgebouwd. De bijdrage van zowel De Pandelaar als De Ontdekking in de verbouwingskosten zijn aanzienlijk en worden door ons gewaardeerd. Gebeurt dit elders ook ? en in die mate ? De huur voor rekening van de gemeente is zeer acceptabel. Wij zijn blij met deze oplossing en gaan ervan uit dat de aanpassingen aan het gebouw nog tijdens de schoolvakantie worden gerealiseerd. De Pandelaar en De Ontdekking wensen wij veel succes toe in de verruimde accommodaties.

Breekt de coalitie verkiezingsbeloftes ?

Neem de situatie rond het zwembad. Alles was er op gericht om een nieuw zwembad te realiseren. Een zwembad dat voldoet aan de regels van het NOC/NSF, om zo een wedstrijdbad te creëren.
Tot aan de verkiezingen zaten CDA en Dorpspartij wethouder Bankers continu achter de broek om spoed te maken met de planvorming. De raad had de kaders daarvoor in de raadsvergadering van 14 december 2017 vastgesteld. Een nieuw zwembad met een minimale afmeting van 25 x 15 meter. In de verkiezingskrant van de Dorpspartij was de huidige fractievoorzitter Bart van Oort daar ook nog heel stellig over.
Naar aanleiding van een motie van de Lokale Realisten & D66, waarbij de verwezenlijking begin 2020 werd voorzien, werd deze wens UNANIEM uitgesproken door de gemeenteraad op 15 maart j.l.. De toenmalige fractievoorzitter van het CDA, nu wethouder, deed er nog een schepje bovenop: “opening december 2019”. Verkiezingsretoriek ?

Inmiddels heeft wethouder Van Dijk gemeld dat renovatie van het huidige kleinere bad bij Fitland goedkoper is. Alsof dat nieuws is! En diezelfde wethouder heeft aangekondigd dat meer onderzoek nodig is en dat de besluitvorming is uitgesteld naar eind dit jaar ! De zwemclubs voelen inmiddels nattigheid, ook figuurlijk. Geld in een bodemloos “bad”?
Een ander onderwerp is: geen lastenverzwaring voor onze inwoners. Wij zijn benieuwd hoe dit de komende jaren wordt waargemaakt. Er zijn nogal wat werkzaamheden/projecten die moeten worden gerealiseerd, waarvoor niets is gereserveerd. Wordt ongetwijfeld vervolgd !

Thema

Sport, het nieuwe zwembad, cultuur en onderwijs

Wij blijven investeren in het belang van onze sportverenigingen. Onlangs is nog een nieuw hockeyveld geopend. Nu is het verouderde zwembad in Gemert aan de beurt. Geen vage plannen en de kosten eerlijk en reëel begroten. De zwemverenigingen worden actief betrokken bij de planuitwerking en kunnen desgewenst een belangrijke rol krijgen bij de exploitatie.

De tijd van noodzakelijke bezuinigingen ligt achter ons. We herstellen de subsidies aan culturele instellingen en blijven Bibliotheek, Eendracht, Kunstlokaal en de dorpshuizen ondersteunen. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wel zien wij graag meer vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Lees meer