Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 juli 2020

Nieuwe stallen

Bouwen nieuwe stallen Rooije Hoefsedijk 41 / Afwijken van Bestemmingsplan en milieu” zo stond in de gemeenterubriek de mededeling dat een ontwerpbeschikking omgevingsvergunning is afgegeven. Achter dit bericht gaat een megastal schuil met een toename van 4.575 varkens en biggen tot totaal 8.616 dieren.

 Gezien de impact op de leefomgeving, vooral woonwijk Paashoef, was een duidelijkere aankondiging gewenst geweest. Velen zijn op het verkeerde been gezet en hebben niet in de gaten wat achter deze “onschuldige” bouwaanvraag schuil ging. Het indienen van een bezwaarschrift is om deze reden veelal achterwege gebleven. Is er reden voor een bezwaar tegen deze bouwplannen ? Ja zeker ! en wel hierom:

– geen passende locatie. Een locatie zo dicht tegen de bebouwde kom van Gemert is in strijd met de eigen beleidsregels van de gemeente. Bij uitbreidings- of nieuwbouwplannen is verwijzing naar de zogeheten LOG-gebieden bij Elsendorp en De Rips afgesproken.

– volksgezondheid. De luchtkwaliteit van Gemert-Bakel is jarenlang slecht en belast met ammoniak en fijnstof. De wetenschap vindt meer bewijs dat fijnstof de verspreider is van zoönosen. Zoönosen brengen infectieziekten van dieren over op mensen. Aangetoond is verder dat mensen in de buurt van veehouderijen meer luchtwegklachten hebben.

– stank. De woonwijk Paashoef is niet meegenomen in de berekening. Het woon- en leefgenot van deze inwoners telt kennelijk niet mee. Het bedrijventerrein is wel meegenomen. De stank zou ondanks de verdubbeling van de dieren ongeveer gelijk blijven. Dit omdat de nieuwe stallen worden uitgerust met luchtwassers. De praktijk wijst uit dat luchtwassers in werkelijkheid veel minder stank reduceren dan op papier wordt beloofd. Ook recent is wetenschappelijk aangetoond dat van een lagere reductie moet worden uitgegaan dan de fabrikant aangeeft.

– natuurbescherming. Een vergunning natuurbescherming aangevraagd. Deze is nog niet toegekend. Zolang deze vergunning er niet is, mogen geen dieren worden gehouden. De Commissie Remkens heeft onlangs de regering geadviseerd “Niet alles kan overal”. Dit rapport wijst met name op de provincie Noord- Brabant waar de komende jaren de veestapel drastisch aangepakt zal moeten worden.

– stalderen. In de provincie Noord-Brabant is sinds 1 november 2017 staldering afgesproken. De aanvrager heeft eerder stallen afgebroken en bouwt nu nieuwe terug. Deze per saldo 10% vermindering van ruimte is niet toegepast.

– toename aantal dieren. Het aantal dieren wordt bijna verdubbeld. Meer dieren betekent meer mest. Meer mest betekent meer stank. Meer dieren betekent een groter risico voor de volksgezondheid. Dit alles is niet gewenst.

– afwijken bestemmingsplan. De locatie valt in de structuurvisie Gemert-Bakel in de bestemming “primair woon- en leefgebied”. Het feit dat dit gebied is aangewezen als “primair woon- en leefgebied” wil zeggen dat het accent op wonen dient te liggen en dat bestaande, aanwezige veebedrijven nog worden getolereerd. De aanduiding “primair” duidt er op dat op deze locatie géén mogelijkheid is voor uitbreiding van veebedrijven.

Mens, dier en Peel heeft een bezwaarschrift (namens meerdere inwoners) ingediend en Nelly van Ooijen en Wendy Vogels hebben een petitieactie opgestart. Wij steunen deze groeperingen van harte en wensen hun veel succes. De gemeente vragen wij open en transparant te communiceren zodat iedereen weet waar we echt aan toe zijn.